Algemene voorwaarden
TX20 Walrus

Kaarten kopen

U kunt kaarten kopen bij de verkoopkiosk of online via onze website.
Online rekent u de kaarten af met de betaalwijze van uw keuze.


Contant geld (cash)
Bij de kiosk kunt u per pin betalen met nagenoeg alle gangbare bankpassen of creditcards.


Annulering door de gast (cliënt):
Varen op een andere dag of tijdstip: U kunt tot 2 uur voor de afvaart vragen of uw rondvaart verzet kan worden naar een andere datum of tijdstip. Dit onder voorbehoud van beschikbaarheid.

 

U doet dit door telefonisch contact met ons op te nemen, en u kunt overleggen op welke dag en tijdstip u wilt varen. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.


Is de rondvaart die u zou maken geannuleerd?

Dat is vervelend. Helaas komt het soms voor dat door slechte weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden een rondvaart niet door kan gaan. Wij doen er in dergelijke gevallen alles aan u tijdig te informeren. Het is daarom van belang dat wij beschikken over juiste gegevens als uw telefoonnummer en emailadres. In geval van annulering door ons wordt de rondvaart in overleg met u verzet naar een andere datum of tijdstip. Indien u wenst wordt het entreeticket terugbetaald. Alle vaarten zijn afhankelijk van "weer en weder dienende", de schipper bepaald of een rondvaart door kan gaan. Handig om rekening mee te houden: 30 min. voor aanvang van de vaart wordt u verwacht zich aan te melden bij het verkoopkiosk van de TX20 Walrus.


De TX20 heeft een ruim dek , een verwarmd kombuis en er zijn toiletten aan boord. Ook voor mindervaliden zijn er toiletten aan boord.


Houd rekening mee bij uw kledingkeuze.


bij afkondiging door het bestuur i.v.m. organisatorische of technische redenen Privacy • Wij gebruiken uw telefoonnummer en e-mailadres voor het toezenden van de kaarten of reservering, doorgeven van een annulering of voor vragen over een rondvaart.


Volledige Algemene voorwaarden

1.1. Reguliere vaarten zijn rondvaarten waarvoor een reservering is te boeken door en voor één of
meerdere personen. Reserveren voor reguliere rondvaarten kan tot 175 personen. Reserveren kan via internet of telefonisch. Reserveren via internet kan tot 1 uur op de dag voorafgaand aan de vaart. Deelnemen aan een reguliere vaart is ook mogelijk door aanmelding bij de boot zelf.

 

1.2. Onze rondvaarten vinden plaats op een luxe modern schip met een ruim dek ,geschikt voor het
varen met passagiers en gekeurd door i len t.

 

1.3. Passagiers (inclusief groepen) dienen 30 minuten voor een rondvaart aanwezig te zijn. Bent u wat later neem dan telefonisch contact met ons op.

 

1.4. Het meenemen van huisdieren is toegestaan mits aangelijnd.

 

2.1. Als ontbindende voorwaarde voor alle rondvaarten gelden weersomstandigheden waardoor de rondvaart belemmerd dan wel onmogelijk wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is komt ter beoordeling van de schipper in functie. Bij een windkracht boven 8 Beaufort wordt er nooit gevaren. Dit sluit niet uit dat de schipper kan besluiten niet te varen bij een windkracht minder dan 8 Beaufort. In alle gevallen van overmacht kan de schipper in functie besluiten de vaart niet uit te voeren dan wel te wijzigingen. Overmacht is elke omstandigheid die ervoor zorgt dat tekortkomingen niet kunnen worden toegerekend. En bij onvoldoende deelname.

 

2.2. De schipper in functie is gerechtigd om passagiers die zich misdragen of in kennelijke staat
verkeren van boord te verwijderen.

 

2.3. Client dient alle aanwijzingen van de TX20 Walrus of haar medewerkers stipt en zonder uitstel op te volgen.

 

2.4 De schipper heeft het recht de vaarroute te wijzigingen wanneer de weersomstandigheden of
stremmingen op de geplande vaarroute dit vereisen.

 

Vertragingen en wachttijden
3.1: Bij reguliere vaarten wordt niet gewacht; de boot vertrekt op het geplande tijdstip.

 

Betaling
4.1. Groepsvaarten dienen op de dag zelf te betalen mits anders is afgesproken.

 

4.2. Reguliere vaarten kunnen vooruit betaald worden en gepind worden en cash betaald worden.

 

4.3. Betalingen dienen te geschieden op de bankrekening TX20 na ontvangst van de factuur.

 

4.4. Verschuldigde bedragen dienen in één termijn voldaan te worden.

 

4.5. Eventueel te maken incassokosten komen voor rekening van cliënt.

 

Annulering door client
5.1. Annulering kan alleen telefonisch.

 

5.2. Op verzoek van client varen op een andere dag of tijdstip. U kunt tot 2 uur voor de afvaart vragen of uw rondvaart verzet kan worden naar een andere datum of tijdstip. Dit onder voorbehoud van beschikbaarheid. U doet dit enkel telefonisch en we overleggen op welke dag en tijdstip u wilt varen.

 

Aansprakelijkheid

6.1. De TX20 is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/ of verlies van eigendommen van cliënt.
Cliënt neemt al haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.

 

6.2. De TX20 is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van cliënt,
behoudens ontstaan door grove schuld of opzet van de TX20.

 

6.3. De TX20 is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van cliënt ontstaan bij het betreden van de afvaart steiger of de rondvaartboot. Cliënt betreedt de afvaart steiger en/ of de rondvaartboot geheel op eigen risico.

 

6.4. De TX20 is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.

 

6.5. Voor zover de TX20 aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe
schade en nimmer voor indirecte (gevolg-) schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.

 

6.6. Voor zover De TX20 aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt
gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

 

6.7. De TX20 is nimmer aansprakelijk voor verloren voorwerpen van cliënt.

 

Aansprakelijk cliënt
7.1. Client is aansprakelijk voor door cliënt veroorzaakte schade aan eigendommen van de TX20 of derden.

 

7.2. Client is aansprakelijk voor schade die cliënt of zijn bagage aan de TX20 of haar medewerkers berokkent.

 

7.3. Alle door de TX20 georganiseerde en uitgevoerde activiteiten vinden volledig voor risico van cliënt plaats.

 

7.4. Client vrijwaart de TX20 voor schadeclaims door derden.

 

Aansprakelijk algemeen
8.1. De TX20 is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook,
onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld. De wettelijk schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het betaalde bedrag.

 

8.2. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders/ begeleiders. Kinderen van 14 jaar of
jonger dienen te allen tijde onder begeleiding mee te varen.

 

8.3. Kan de TX20 door overmacht (zie artikel 5.2.) de rondvaart niet uitvoeren zoals overeengekomen dan is de TX20 niet verplicht tot enige restitutie.

 

Klachten
9.1. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de rondvaart schriftelijk (e-mail) bij de TX20 te worden ingediend.

 

9.2. Klachten die mondeling worden gedaan of later dan 2 dagen na de rondvaart worden niet in
behandeling genomen.

 

Veiligheid
10.1 Client moet te allen tijde de aanwijzingen van schipper en/of matroos opvolgen.

 

10.2. Indien aanwijzingen niet worden opgevolgd heeft de schipper van dienst of medewerkers van de TX20 het recht om de vaart af te breken. Cliënt kan dan geen aanspraak maken op vermindering van het in de overeenkomst vermelde bedrag.

 

10.4. Indien meer personen dan vooraf opgegeven willen meevaren met een groepsvaart kan de
schipper, indien het maximumaantal toegestane passagiers op de boot wordt overschreden, het surplus weigeren.

 

Gevonden/verloren voorwerpen
11.1. Gevonden voorwerpen kunnen bij de dienstdoende gids of schipper worden afgegeven.

 

11.2. De TX20 zal zich zoveel mogelijk inspannen de rechtmatige eigenaar van het gevonden voorwerp te achterhalen. Gevonden voorwerpen worden maximaal een maand bewaart door de TX20.

 

11.3. Indien de eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt kan hij dit voorwerp afhalen bij de TX20. In alle gevallen dient de eigenaar zich te legitimeren.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12.2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar.

 

20 Bijlage: extra verkoop voorwaarden en informatie Kaart verkoop:

U kunt kaarten kopen bij het loket of online via onze website. Online rekent u de kaarten af met de betaalwijze van uw keuze. Bij het loket kunt u per pin betalen, met nagenoeg alle gangbare bankpassen of creditcards. Tevens is contant(Cash) mogelijk. Annulering door de gast (cliënt): - Varen op een andere dag of tijdstip U kunt tot 1 uur voor de afvaart vragen of uw rondvaart verzet naar worden naar een andere datum of tijdstip. Dit onder voorbehoud van beschikbaarheid. U doet dit uitsluitend telefonisch we overleggen dan op welke dag en
tijdstip u wil varen. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. In het geval van terugbetalingen bij annulering door de gast, worden administratiekosten in rekening gebracht. Zie ook artikel 9 van de algemene voorwaarden. - Is de rondvaart die u zou maken geannuleerd? Dat is vervelend. Helaas komt het soms voor dat door slechte weersomstandigheden , onvoorziene omstandigheden of te weinig deelname een rondvaart niet door kan gaan. Wij doen er in dergelijke gevallen alles aan u tijdig te informeren. Het is daarom van belang dat wij beschikken over juiste gegevens als uw telefoonnummer en e-mailadres. In geval van annulering door ons wordt de rondvaart in overleg met u verzet naar een andere datum of tijdstip. Indien u wenst wordt het entreeticket terug betaald. - Alle vaarten zijn afhankelijk van "weer en weder dienende", de schipper bepaald of een rondvaart door kan gaan. Wij wensen U een prettig verblijf op de TX20 en een goede vaart.